Samarbete med kund – alla etapper

 

Vid det första mötet, efter att Kunden har fåt läsa sig in på  Generos erbjudande och efter att ha undersökt kundens behov, presenterar vi den preliminära projektkalkylen. Vi gör ett vägledande kostnadsförslag samt prissätter projekteringen, som kommer att ligga till grund för utarbetandet av en detaljerad byggkalkyl.

 

I början fastställer vi tillsammans de nödvändiga tekniska riktlinjerna som innefattar:
– funktion och användning
– utseende, inspiration, byggnadens stil och gestaltning,
– byggtomt,
– budget.

 

Ibland har kunden redan en egen idé som vi tillsammans arbetar vidare på för att anpassa behoven hos framtida funktion och användning.  I samband med planeringen säkerställer vi att projektet anpassas till gällande byggregler, till byggtomten samt att byggnaden är energieffektiv.  Om kunden inte har några särskilda krav, lägger vi fram ett förslag och arbetar med projektet tills vi får byggherrens fulla belåtenhet.

 

När konceptet är bestämt och godkänt av kunden, fortsätter vi med att genomföra ett komplett byggprojekt [projektets innehåll]. Den färdiga projekteringen ligger till grund för nästa nivå av vårt samarbete.

 

Nästa steg är att ta fram en detaljerad byggkalkyl. Mot bakgrund av projekteringen samt tidigare beslutade detaljer, förbereder vi en offert som innehåller kostnader för hela projektet, tidsplan, betalningsplan samt ett avtal som fastställer samarbetsvillkor.